ห้องเรียนครูญิ๋ง


ยินดีตอนรับจ๋า

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ สภาพดินฟ้าอากาศ พันธุ์และการขยายพันธุ์ การเตรียมดิน วัสดุ อุปกรณ์และ เครื่องที่ใช้ในการปลูก การปฏิบัติการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาในแปลงปลูก ในภาชนะปลูก การป้องกัน โรคและกำจัดศัตรูพืช การเตรียมไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการปลูกไม้ ดอกไม้ประดับได้อย่างเหมาะสมตามกระบวนการ เลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างน้อย 3 ชนิด และจัด ผลิตผลจำหน่าย คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และประเมินผล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ให้เหมาะสม ตามเวลาตลาดต้องการได้